اسید سولفوریک


نوع : میانی
ظرفیت تولید روزانه : ۸۶۶ تن
ظرفیت تولید سالیانه : ۲۶۰۰۰۰ تن


نوع : اصلی
ظرفیت تولید روزانه : ۳۳۰ تن
ظرفیت تولید سالیانه : ۱۰۰۰۰۰ تن

کود شیمیایی TSP


سدیم فلئوسیلیکات


نوع : جانبی
ظرفیت تولید روزانه : ۳۳ تن
ظرفیت تولید سالیانه : ۸۰۰۰ تن


نوع : میانی
ظرفیت تولید روزانه : ۲۶۸ تن
ظرفیت تولید سالیانه : ۸۰۰۰۰ تن

اسید فسفوریک

جهت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشیم.


با ما تماس بگیرید